آماده سازی مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده ، گزارشات خرید و فروش فصلی ، تحریر دفاتر قانونی

پیاده سازی سیستم حسابداری

طراحی ، استقرار و بهینه سازی سیستمهای حسابداری ، خزانه داری ، حقوق و دستمزد ، فروش و انبار

خدمات حسابرسی

تهیه صورتهای مالی اساسی و گزارش حسابرسی مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات بانکی ، مجامع و سهامداران